KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
Naslov: Ulica dr. Bogomira Magajne 4
Pošta: 6215 DIVAČA
Telefon: +386 5 7318 800
Faks: +386 5 7318 801
Elektronski naslov: o-bmdivaca.po(pri)guest.arnes.si *
Odgovorna uradna oseba: Damijana Gustinčič, ravnateljica
Datum objave kataloga: 10. 1. 2008
Datum zadnje spremembe:  30. 9. 2018
Katalog je dostopen na spletu: http://os-divaca.si/o-soli/informacije-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

* V elektronske naslove smo zaradi naraščajoče vsiljene pošte (spam) vse znake »@« opremili z nadomestnim zapisom »(pri)« in jih je potrebno pri stikih z nami upoštevati.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko splošno izobraževanje
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
ORGANIGRAM

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod ima naslednje notranje organizacijske enote.

Enota 1: Podružnična šola SENOŽEČE
Naziv in naslov: Senožeče 103 a, 6224 Senožeče
Telefon: 05 765 52 23
Elektronski naslov:  /
Vodja notranje organizacijske enote:  Ada Škamperle
Enota 2: Podružnična šola VREME
Naziv in naslov: Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof
Telefon: 05 762 52 38

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

 

Katja Kovačič

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Damijana Gustinčič
Delovno mesto in naziv: Ravnateljica
Elektronski naslov: damijana.gustincic(pri)os-divaca.si
Poštni naslov:  /
Službena telefonska številka: +386 5 7311 881
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)

Splošni akti zavoda:

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik o delu sveta staršev

Poslovnik o delu pritožbene komisije

Pravilnik o požarni varnosti

Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov

Kodeks priporočenega ravnanja delavcev v delovnem razmerju na OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Vzgojni načrt OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Pravila šolskega reda na OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, nagrad učencem

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača (in aneks)

Načrt integritete

Načrt za preprečevanje razmnoževanja legionel

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Razvojni načrt

E-hramba (Notranja pravila, signirni načrt …)

Pravilnik o točkovanju za športnika šole

Pravilnik o šolski prehrani v OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Pravila OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača o prilagajanju šolskih obveznosti

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 (povezava)

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18 (povezava)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

  • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo
  • Odločanje o subvencioniranju šole v naravi
  • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
  • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
  • Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Na portalu MIZŠ
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu Na portalu MIZŠ
Število učencev po oddelkih in razredih Na portalu MIZŠ
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani: os-divaca.si.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda od 7.00 do 14.00.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 – Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
–  Šolski koledar za tekoče šolsko leto
– Letni delovni načrt za tekoče šol. leto

Ravnateljica:  Damijana Gustinčič, prof., spec.

 

(Skupno 2.395 obiskov, današnjih obiskov 1)