Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne s hišnim redom ureja področja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

 1. splošne določbe,
 2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
 3. poslovni čas in uradne ure,
 4. uporaba šolskega prostora
 5. organizacija nadzora,
 6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
 7. vzdrževanje reda in čistoče,
 8. prehodne in končne določbe.
 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

 • uresničevanju ciljev in programov šole,
 • varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,
 • urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,
 • preprečevanju škode.

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in izobraževanja.

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

 • programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,
 • na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter
 • na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.

1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe. Vsaka dislocirana enota ima hišni red, ki vključuje poleg skupnih določil še določila specifična za enoto.

Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

 1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. Šolski red velja tudi na šolskem avtobusu.

2.1 Območje šolskega prostora

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:

 • Objekt centralne šole Divača  in   pripadajoče funkcionalno zemljišče;
 • Objekt podružnične šole  Senožeče in   pripadajoče funkcionalno zemljišče;
 • Objekt podružnične šole  Vreme  in   pripadajoče funkcionalno zemljišče;
 • Telovadnica

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje,  namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 • šolsko dvorišče,
 • športna igrišča,
 • ograjene površine,
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.
 1. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas šole

Šola  posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:

CENTRALNA ŠOLA

Jutranje varstvo od 6,30  do 7,45
Redni pouk od 7,45 do 14,00
Podaljšano bivanje od 11,20 do 16,30
Varstvo vozačev od 12,05 do 14,25
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 11.20 do 16,30
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 14.00 do 21,00

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE

Jutranje varstvo od 6,30  do 7,45
Redni pouk od 7,45 do 14,00
Podaljšano bivanje od 11,20 do 15,45
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 11,20 do 15,45
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 14.00 do 21,00

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME

Jutranje varstvo od 6,30  do 7,45
Redni pouk od 7,45 do 14,00
Podaljšano bivanje od 11,20 do 15,30
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 11.20 do 15,30
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 14.00 do 19,00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Jutranje varstvo in OPB se vsako leto prilagaja potrebam staršev otrok.

Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure

Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 13.00 do 14.00.

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14,00 uri.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

 • skupne in individualne govorilne ure,
 • roditeljske sestanke in
 • druge oblike dela s starši
 • kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

3.3 Objava uradnih ur

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.
V času pouka prostih dni  se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

 1. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

4.1. Šolski prostor se uporablja

 1. a) za izvajanje:
 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanjem prostorov v najem  na podlagi sklenjene pogodbe.
 1. b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
 2. c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnateljice v prostorih šole izven pouka ali izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.

4.2 Dostop v šolske prostore

Vhod v šolo  je namenjen učencem od 1. do 9.  razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim.
Vhod je odprt od 6. 30 do 16. 30. med glavnim odmorom pa je zaprt. Vhodna vrata odklene hišnik. V glavnem odmoru ga zaklene čistilka.
Službeni vhod je namenjen zaposlenim delavcem šole, staršem in drugim uporabnikom storitev šole.
Vhod v šolo pri kuhinji lahko uporabljajo samo zaposleni delavci v kuhinji.
Vhod v telovadnico je namenjen učiteljem športne vzgoje in zunanjim uporabnikom po sklenjenih pogodbah v skladu z urniki uporabe telovadnice.

 1. a) Prihajanje učencev v šolo

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.
Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 5 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
Učenci v šolo prihajajo največ 15 minut  pred začetkom pouka in odhajajo do 15 minut  po pouku,  kosilu, PB ali po drugih dejavnostih, učenci vozači pa s prihodom oz. odhodom avtobusov.
Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila. Pred začetkom pouka počakajo v večnamenskem prostoru šole, dovoljeni so tudi obiski knjižnice in tajništva.
Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji, rolkami, kotalkami ali copati opremljenimi s koleščki prepovedan.

 1. b) Odpiranje učilnic

Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces. Učilnice odpirajo učitelji.

 1. c) Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka, kosilu, PB oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem,  vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.
Učenci vozači se do odhoda avtobusa zadržujejo v za to določenem šolskem prostoru.
Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.

 1. d) Odhodi učencev med poukom

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:

 • odhod k zdravniku na podlagi obvestila staršev,
 • predhodno najavljeni športni treningi
 • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi obvestil mentorjev dejavnosti.

Izjemni odhodi učencev med poukom

Kot izjemen odhod učencev se šteje odhod zaradi zdravstvenih težav in izjemnih družinskih okoliščin.
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drug strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku,  o stanju učenca obvestiti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Odhodi učencev v teh primerih so v soglasju s starši.
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.
Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev.

 1. e) Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti

Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.
Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k dopolnilnim dejavnostim.

 1. f) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. Med vzgojno-izobraževalnim procesom lahko starši in obiskovalci v učilnice vstopajo samo z dovoljenjem ravnateljice. Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

4.3 Pouk

Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5  minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
Šolske ure se začenjajo s pozdravom in umirjanjem učencev. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.
Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.
Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki povzroča težave, k svetovalni delavki ali vodstvu šole.
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

 1. ORGANIZACIJA NADZORA

V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam.

5.1. Fizični nadzor

Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi  ravnateljica  oz. tajnica.

Fizični nadzor izvajajo:

 • strokovni delavci  –  na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor,
 • hišnik – na vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole,
 • čistilke – na hodnikih, sanitarijah,
 • učenci – na vhodu, jedilnici, razredu,
 • mentorji dejavnosti – v popoldanskem času.

5.2 Odgovornost

Zaposleni delavci šole imajo ključ, ki odpira vrata prostorov po Načrtu sistema zaklepanja. Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.

 1. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
 • pravila obnašanja v šolskem prostoru,
 • uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka…),
 • upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije),
 • vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po izvedbenem načrtu ravnateljice),
 • zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotovljenim sanitetnim materialom v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …),
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca,
 • upoštevanje načrta varne poti v šolo.

6.2 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov

6.2.1 Uporaba mobilnih telefonov

 • V šolskih prostorih (to velja tudi med odmori, na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Če ima učenec mobilni telefon na vidnem mestu, oz. ga uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
 • Odvzeti mobilni telefon učitelj preda ravnateljici ali svetovalni delavki, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
 • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

6.2.2   Prepoved snemanja

 • Prav tako je v šoli strogo prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

6.2.3   Predvajalniki glasbe

Učencem v šolskih prostorih ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

6.2.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

 • Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo  šole.
 • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati
 • nevarnih predmetov,
 • drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje,
 • drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).
 • Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je strogo prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču.

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene osebne stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

6.3 Ukrepi za varnost med odmori

V času glavnega  odmora sta na centralni šoli dežurna dva pedagoška delavca, na podružničnih šolah pa po eden.

 • V ugodnem vremenu naj gredo učenci na prosto (na centralni šoli – pod lipo). Dežurni učitelj mora biti obvezno prisoten in mora imeti pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih.
 • Na vadbenem, igralnem prostoru naj bo takšno število učencev, ki omogoča normalno in varno igro.
 • Uporabljati moramo starosti, sposobnostim in znanju učencev primerne rekvizite. Pri tem moramo upoštevati terenske pogoje. .
 • Pred uporabo mora dežurni učitelj prekontrolirati orodje oziroma igrala, če slučajno niso poškodovana in bi lahko povzročila nesrečo.
 • Uporabljamo predvsem vsebine aktivnega odmora, ki jih učenci že obvladajoV času glavnega odmora se ne sklicujejo sestanki učiteljev.
 • Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali prostora, kjer se odvija po programu določena aktivnost

6.4 Ukrepi za varstvo vozačev

 • Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so  vključeni v varstvo vozačev od zaključka pouka do odhoda 1. avtobusa ali druge oblike varstva (PB za 1. in 2. triado).
 • V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v za to določenih šolskih prostorih.
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev.
 • Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

6.5 Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:

 1. a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti  in zdravja delavcev na delovnih mestih   in
 2. b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

6.5.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.
V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.
V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.

6.6 Druge oblike ukrepanja

V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec:

 • zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko,
 • telefonsko obvesti starše,
 • povabi starše na razgovor,
 • predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu,
 • predlaga razgovor pri ravnatelju,
 • izreče vzgojni ukrep itd.
 1. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7.1 Vzdrževanje šolskega prostora

Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

 • varnost učencem, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe,
 • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (travnik, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi vodstvo šole,
 • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

7.2 Dežurstva

 • pred začetkom pouka,
 • med odmori med poukom,
 • po koncu pouka

Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni:

 • na hodnikih in stopniščih,
 • v učilnicah in jedilnici,
 • v garderobah in sanitarijah ter
 • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo.

Razpored dežurstev določa ravnateljica ali tajnica.

7.3 Dežurstvo učiteljev

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno, in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda.

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

 • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,nadzorujejo gibanje učencev po šolskih prostorih,
 • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci in opozarjajo na pomanjkljivosti,
 • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja,
 • kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene.

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja (učitelja OPB) v jedilnici:

 • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
 • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
 • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
 • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
 • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
 • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.

Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili.

Dežurnemu učitelju v jedilnici pomaga dežurni učenec.

7.4 Dežurstvo učencev

Učenci 8.  in 9. razreda opravljajo dežurstva v učilnicah, v jedilnici in pri vhodu. Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7. 40 do 14. ure.

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in imata sledeče naloge:

 • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v razred ga seznanita o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
 • javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik,
 • v učnih skupinah delo reditelja opravlja učenec, ki ga določi učitelj skupine.

7.4.2 Dežurstvo pri vhodu

 • Dežurni učenec se med dežurstvom nahaja v prostoru za dežurstvo in ga zapušča samo v primerih, ko opravlja zadolžitve. Prisotnost drugih učencev v prostoru za dežurnega ni dovoljena.
 • Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 8. in 9. razreda. Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z navodili za dežurne učence.
 • V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik. V primeru odsotnosti razrednika, je dežurni učenec, ki je naslednji po seznamu.
 • V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa.
 • v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila,
 • v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen sankcijski ukrep ali pogosto krši določila hišnega reda,
 • v ostalih primerih, po presoji razrednika.
 • Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka.
 • Dežurni učenec o svojem delu vodi zapis: beleži opažanja, opravljene naloge ipd., podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva,
 • Dežurni,
 • opozarja sovrstnike, da se preobujejo v copate,
 • skrbi za urejenost garderob,
 • razvozi malico po učilnicah,
 • raznaša okrožnice po učilnicah,
 • ugaša luči,

Dežurni učenec pri vhodu ima trak z znakom šole, prostor za dežurnega pa je opremljen z napisom.

7.5 Šolska prehrana

Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

7.5.1 Šolska kuhinja

Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.

7.5.2 Malica v jedilnici

Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.

7.5.3 Malica v razredu

Malico v oddelke s hodnika pripelje reditelj.

Reditelja oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se:

 • prevzame malico po končani 2. uri,
 • malica razdeli na kulturen način,
 • po malici vrne posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo,
 • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico.

Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu.

7.5.4 Kosila

Učenci in učitelje morajo upoštevati:

 • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.

Jedilnik za tekoči teden je objavljen na vratih jedilnice in na spletni strani šole.

7.6 Hranjenje garderobe

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi.
 • Urejenost garderob  preverja razrednik.
 • Učenci morajo skrbeti za urejenost garderob.
 • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

7.7 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

 • Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
 • Vsi delavci  in učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

7.8 Skrb za čisto in urejeno okolje:

 • Odpadke mečemo v koše za smeti,
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah.
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke  pospravijo.

7.9 Ostala določila hišnega reda

 • Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.
 • Učenci zaposlene na šoli vikajo od začetka šolanja naprej.
 • Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
 • Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja.
 • Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva in učitelja določenega predmeta kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu,
 • Učenec ni opravičen izostanka s športnega dne, če nima ustreznega zdravniškega opravičila. V primeru kroničnih ali drugih, dalj časa trajajočih zdravstvenih težav mora učenec v prvi polovici septembra prinesti ustrezno zdravniško mnenje.
 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1 Kršitve pravil hišnega reda

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. št. 75/04).
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilu šolskega reda.

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

8.3 Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.
Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

8.4 Veljavnost

Hišni red je ravnateljica sprejela dne 25. 8. 2008.
Hišni red se začnejo uporabljati s 1. septembrom 2008 in prenehajo veljati Pravila hišnega reda, sprejetega dne 17. 1. 2005.

(Skupno 1.517 obiskov, današnjih obiskov 1)